Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
Wójt Gminy Borki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1972 obszaru 0,06 ha położonej w miejscowości Tchórzew, gmina Borki.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Borki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1972 obszaru 0,06 ha położonej w miejscowości Tchórzew, gmina Borki.

RRI.6840.01.2023.MMi                                                                                     Borki, dnia 25 kwietnia 2023 r.  

Wójt Gminy Borki

ul. Wojska Polskiego 41

21-345 Borki

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Podstawa prawna: art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z2023 r. poz. 344 oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). następującej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borki:

1. Działka nr 1972 obszaru 0,06 ha objęta księgą wieczystą LU1R/00057448/2 położona w miejscowości Tchórzew, gmina Borki.

Jest to działka w kształcie prostokąta o powierzchni 0,06 ha niezabudowana, użytkowana rolniczo. Położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej G297.

Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Według Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działka położona jest na terenach rolnych. Według Ewidencji Gruntów i Budynków oznaczenie użytków to R klasa IIIa.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Cena wywoławcza:                                     4 600,00 zł

Wadium:                                                       230,00 zł

Przetarg dla tej nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki Sala Konferencyjna w dniu 26 maja 2023 r. od godziny 10:00.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu (gotówką lub przelewem na konto), podanego wyżej wadium dla wyżej wymienionej nieruchomości, w terminie do dnia 23 maja 2023 r. na konto Urzędu Gminy Borki BS Radzyń Podl. O/Borki 58 8046 1012 2007 0500 0101 0045 ze wskazaniem numeru działki, której wpłata dotyczy.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 26 maja 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestniczące w przetargu osoby fizyczne, pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359)

Takie oświadczenie jest również konieczne w przypadku udziału w przetargu osoby pozostającej w związku małżeńskim, prowadzącej działalność gospodarczą.

Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu bez zastrzeżeń.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez Wójta Gminy Borki, celem spisania umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Borki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela Referat Rozwoju i Inwestycji pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu lub pod numerem tel. 81 478 54 22. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym.

Warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Borki.

Ogłoszenie o przetargu i jego warunkach zostało opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy Borki, na tablicy sołeckiej oraz w prasie o zasięgu powiatu.

Sporządziła: Martyna Michalak                 

                                                           

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE