Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Wójt Gminy Główczyce ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Główczyce ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

Wójt Gminy Główczyce

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

Obręb geodezyjny Będziechowo

Numer działki 203

Powierzchnia nieruchomości 0,0098 ha

Numer księgi wieczystej SL1S/00033857/1

Cena wywoławcza 2.900,00 zł + VAT

Wadium 300,00 zł

Postąpienie minimalne 100,00 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka funkcjonalnie jest częścią posesji o numerze adresowym 29B. Częściowo ogrodzona, porośnięta trawą oraz roślinami ozdobnymi (wycena nieruchomości nie obejmuje obiektów, które powstały nakładem właściciela nieruchomości sąsiedniej).

Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce obszar klasyfikowany jest jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wpłatę należy umieścić do dnia
13 lutego 2023 r. na konto Urzędu Gminy Główczyce nr 96 9315 1030 0030 2898 2000 0030
w Banku Spółdzielczym w Ustce. Wpłata winna być na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w wyżej wymienionym dniu: 13 lutego 2023 r. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Wylicytowaną cenę należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia umowy, co powinno nastąpić
w ciągu 21 dni licząc od dnia przeprowadzenia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wójt Gminy Główczyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, pokój nr 14,
tel.: (59) 811 49 60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.