Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Wójt Gminy Kobylnica ogłasza I ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie Gminy Kobylnica na dzierżawę na cele wykorzystania rolniczego niżej opisanej nieruchomości komunalnej na okres 5 lat

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza I ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie Gminy Kobylnica na dzierżawę na cele wykorzystania rolniczego niżej opisanej nieruchomości komunalnej na okres 5 lat

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), zarządzenia Wójta Gminy Kobylnica nr 148/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym nieruchomości położonej w obrębie Widzino

WÓJT GMINY KOBYLNICA OGŁASZA

I ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie Gminy Kobylnica na dzierżawę na cele wykorzystania rolniczego niżej opisanej nieruchomości komunalnej na okres 5 lat:

Numer działki122/2
Powierzchnia [ha]0,57
ObrębWrząca
Numer księgi wieczystejSL1S/00055687/8
Skład nieruchomościRIVa, RIV, RV
Okres trwania dzierżawy5 lat
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego171,00 zł
Wadium20,00 zł

Nieruchomość jest położona na terenie, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20,00 zł do dnia 01.09.2022 r., do kasy Urzędu Gminy Kobylnica lub na konto w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 94931700020090073320000020 z takim wyprzedzeniem, aby pieniądze wpłynęły na wymienione konto najpóźniej do dnia 01.09.2022 r. oraz złożenie w tym samym czasie w sekretariacie Urzędu:

  • oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa na terenie Gminy Kobylnica,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i warunkami ogłoszenia przetargowego,
  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz o braku roszczeń z tego tytułu,
  • pisemne oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych oraz o braku prolongowanych czy rozłożonych na raty zobowiązań publiczno-prawnych,
  • pisemnej zgody na przetwarzanie danych: „Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania oraz nr telefonu w celu podejmowanych przez Wójta Gminy Kobylnica działań związanych z dzierżawą nieruchomości.”.

Komisja przetargowa sporządzi listę osób spełniających warunki przetargowe
i zakwalifikowanych do przetargu. Lista ta będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica w dniu 05.09.2022 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 08.09.2022 o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20.

Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości. Wadium wpłacone przez osobę, która zostanie wyłoniona na dzierżawcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

W przypadku niepodpisania umowy dzierżawy w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu Wójt Gminy Kobylnica zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy ze skutkiem przepadku wadium na rzecz Gminy.

Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wyłonienia dzierżawcy.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica pok. 21, w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr tel. (59) 842-90-70, wew. 240.

.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18