Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Przylepie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Przylepie

WÓJT  GMINY  KOŁBASKOWO

ogłasza   przetarg   ustny   ograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Przylepie

Lp.Księga wieczystaObrębNr ew. działkiPow. nieruchomości (ha)Opis nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania  Cena wywoławcza nieruchomości netto (zł)Wadium (zł)
1.  SZ2S/00033029/8Przylep1/790,0160Nieruchomość niezabudowana, objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XVI/153/2016 z dnia 15.02.2016r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016r., poz. 976), zgodnie z którym przeznaczona jest na ciąg pieszy (symbol elementarny 4KP), a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku RVI, tj. grunty orne. Działka przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania jednej z nieruchomości przyległych.15.200,001.520,00

Przetarg odbędzie się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie – Kołbaskowo nr 87 w dniu 06.11.2023r. o godzinie 11.00.

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu przetargu. Cena nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Kołbaskowo.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do zbywanej działki gminnej, tj.:

– nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/78, obręb Przylep, adres: 72-005 Przylep, ul. Kocanki nr 18,

– nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/80, obręb Przylep,

– nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/95, obręb Przylep.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Nieruchomość ma kształt wydłużonego prostokąta, położona jest na terenie płaskim i przylega do nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych.

Z uwagi na kształt, powierzchnię i wymiary działki nr 1/79, obręb Przylep, zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości inwestycyjne.

W związku z powyższym uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Osoby uprawnione, które są zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości powinny złożyć:

1) pisemne oświadczenie wyrażające wolę przystąpienia do przetargu,

2) dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości przyległej do zbywanej nieruchomości gminnej w postaci aktualnego odpisu z księgi wieczystej (wymagana aktualność odpisu datowanego nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu) lub wydruku z księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (potwierdzonego przez osoby uprawnione do udziału w przetargu nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu) lub w postaci innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości     (akt notarialny, postanowienie Sądu).

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) powinno być złożone:

1) w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, uprawnionych do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym, przez oboje małżonków,

2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym mogą złożyć wspólne oświadczenie wyrażające wolę nabycia nieruchomości w odpowiednich udziałach (należy wskazać wysokość tych udziałów).

Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 1/79, Przylep” najpóźniej do dnia 20.10.2023r., do godziny 15:00 w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie, Kołbaskowo nr 106.

Lista podmiotów zakwalifikowanych przez Komisję Przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie w dniu 24.10.2023r. wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kołbaskowie oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

Warunki udziału w przetargu podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem udziału w przetargu przez podmioty zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu, jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo: Bank PeKaO S.A. II/O Szczecin numer: 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928, najpóźniej w terminiedo dnia 31.10.2023r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Kołbaskowo) oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium oraz w przypadku:

– osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu;

– osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty wadium w tytule przelewu należy podać: dane nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (nr działki i obręb) oraz imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oferenta.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium zwraca się osobie, która nie wygrała przetargu, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży, w tym opłaty notarialne i koszty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości:

  • Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo                            Nr XVI/153/2016 z dnia 15.02.2016r. (Dz.U. Woj. Zach. z 2016r., poz. 976), zgodnie z którym przeznaczona jest na ciąg pieszy (symbol elementarny 04 KP), który nie ma jednak charakteru drogi publicznej. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ogólne i szczegółowe oraz wskazania załącznika graficznego w/w planu. Zapewnienie obsługi komunikacyjnej nastąpi poprzez dołączenie tej nieruchomości do jednej z nieruchomości sąsiednich.
  • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  • W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka powinna być uzgodniona z Referatem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kołbaskowo. Koszty związane z wycinką ponosi nabywca.
  • Nabywca przyjmuje działkę w stanie istniejącym. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  • Gmina Kołbaskowo nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych występowania w obrębie zbywanej nieruchomości ewentualnie znajdujących się w glebie: pozostałości budowlanych, zabytków, niewypałów, odpadów i zanieczyszczeń. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.
  • Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kołbaskowo – Urząd Gminy Kołbaskowo można uzyskać na stronie www.bip.kolbaskowo.pl.
  • Zgodnie z § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości                (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) przetarg ustny ograniczony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Właściwy organ, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
  • Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy urzędu(tel.: 91 88 49 035, e-mail: lipinska@kolbaskowo.pl). Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy