Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej  obrębie Sobieńczyce, gm. Krokowa

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej  obrębie Sobieńczyce, gm. Krokowa

Działka gminna przeznaczona do dzierżawy,

położona w obrębie Sobieńczyce, gmina Krokowa.

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA  GMINY  KROKOWA

z dnia  4 listopada 2022 r.

ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24,

 www.bip.krokowa.pl (przetargi)

Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej,  położonej  obrębie Sobieńczyce, gm. Krokowa:

Obręb geodezyjnyNr działkiPow. działkiUżytki /ha/Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych                    w Wejherowie  
Sobieńczyce125/30.1281 haRIVa-0.1281 haGD2W/00016617/7
Sobieńczyce125/40.1280 haRIVa-0.1280 haGD2W/00016617/7
Sobieńczyce125/50.1242 haRIVa-0.1242 haGD2W/00016617/7
Sobieńczyce125/60.1246 haRIVa-0.1246 haGD2W/00016617/7
xxogółem 0.5049 haxx

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym – 2,88 dt pszenicy.

Wadium – 70,00 (słownie:  siedemdziesiąt) złotych.

   Minimalne postąpienie – 0,3 dt pszenicy.

Okres umowy dzierżawy – do dnia 30 września 2025 r.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne                       zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, bez prawa do zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu  08 grudnia 2022 r.  o godz. 10:30  w Urzędzie Gminy Krokowa,  ul. Żarnowiecka 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie  do dnia  02 grudnia 2022 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030   z dopiskiem „dzierżawa Sobieńczyce”.

INFORMACJA

1/.  dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje roczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

3/. warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium a przedstawiciele osób prawnych obowiązani są dodatkowo do przedłożenia umocowania do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

4/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,3 dt pszenicy (cena skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. wyniosła 153,67 zł za 1 dt.).

5/. wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanych  w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy Krokowa,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu  lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu (przelewem na wskazane konto).

7/. Wójt Gminy Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8/. wylicytowany czynsz dzierżawny będzie płatny jednorazowo (do 15 września, każdego roku).

9/. stawki opłat czynszu dzierżawnego mogą ulegać corocznie zmianie odpowiednio do średniej krajowej ceny skupu pszenicy, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

10/. Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać                   należne inne podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.

11/. nieruchomość wydzierżawiona jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, ewentualne wznowienie granic staraniem i na koszt dzierżawcy

12/. Gmina Krokowa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

13/. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

14/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu,  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

15/. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń:  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie