Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
Wójt Gminy Krokowa ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej  w obrębie Odargowo, gm. Krokowa

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej  w obrębie Odargowo, gm. Krokowa

Działka gminna przeznaczona do sprzedaży,

położona w obrębie Odargowo, gmina Krokowa

(w linii prostej: do Morza Bałtyckiego 3,5 km, do Jeziora Żarnowieckiego – 2,3 km).

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA  GMINY  KROKOWA

z dnia  25 listopada 2022 r.

ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24,

 www.bip.krokowa.pl (przetargi)

Wójt Gminy Krokowa ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej  w obrębie Odargowo, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016612/2 Sądu Rejonowego w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Położenie nieruchomościNr działkiPow. działki  Cena wywoławcza w złotych nettoWadium w złotychMinimalne postąpienie w złotych
  Odargowo  48/6  3.48 ha (tj. 34 800 m2)  1 914 000,00  150 000,00  20 000,00  

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie: dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości Wójt Gminy Krokowa wydał w dniu 16.09.2022r. decyzję   nr ZPGN.6730.96.2022 o warunkach zabudowy, zgodnie z którymi przewidziano możliwość realizacji inwestycji w postaci budowy 21 budynków mieszkalno-usługowych (usługi turystyki, gastronomii, rekreacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej.

Zgodnie z treścią w/w decyzji istniejący na nieruchomości drzewostan jest konieczny do zachowania zaś nieruchomość usytuowana jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz w granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Opis nieruchomości: nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona (w drodze dojazdowej przebiega sieć wodociągowa), płaska bez pofałdowań porośnięta w części południowej i centralnej oraz wschodniej zadrzewieniami  i  zakrzewieniami, dojazd do niej prowadzi od strony drogi o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie nieruchomości niezabudowanych w tym użytkowanych rolniczo oraz terenu leśnego.

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony obowiązujący podatek VAT.

          Przetarg odbędzie się w dniu   30 stycznia 2023 r. o godz. 11:00  w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (na każdą z nieruchomości osobno)            w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, w polskich złotych, w terminie do dnia  24 stycznia  2023 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg  Odargowo dz. 48/6”.

Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu i z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu.

INFORMACJA

1/.  dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 20.000,00(słownie; dwadzieścia tysięcy) złotych.

4/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument tożsamości)  lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.

5/.  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

6/. cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości   w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

7/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

8/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu  lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania   lub zamknięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją.

9/. Wadium nie podlega zwrotowi:

1) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,

2) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.

10/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11/. cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy  przenoszącej własność.

12/.  jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu  przez Gminę Krokowa,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13/. Koszty zawarcia umowy sprzedaży  ponosi nabywca.

14/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

15/. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem    i na koszt przyszłego nabywcy.

16/. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

17/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

18/. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany   do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń:  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE