Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Wójt Gminy Krokowa ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej w obrębie Lubocino, gm. Krokowa

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej w obrębie Lubocino, gm. Krokowa

Działki gminne przeznaczone do sprzedaży,

położone w obrębie Lubocino, gmina Krokowa

(w linii prostej: do Morza Bałtyckiego 11,8 km do Jeziora Dobrego – 1,5 km,  do Jeziora Żarnowieckiego – 3,3 km).

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  KROKOWA

z dnia  29 czerwca 2022 r.

Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24,

 www.bip.krokowa.pl (przetargi)

 Wójt Gminy Krokowa ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej      w obrębie Lubocino, gm. Krokowa. zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016610/8 Sądu Rejonowego w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Termin poprzedniego przetargu 28.06.2022 r. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

LpPołożenienieruchomościNr działkiPow. działki Cenawywoławczaw zł.  netto.Wadiumw zł.  
 1/. Lubocino 63/13 0.1224 ha  82.000,00  7.000,00
2/.Lubocino63/180.1024 ha 69.000,00 6.000,00

  Dla przedmiotowej nieruchomości Wójt Gminy Krokowa wydał w dniu 18.03.2022 r. decyzje ZPGN.6730.156.2021 (dla działki nr 63/13)  i nr ZPGN.6730.157.2021 (dla działki nr 63/18) o warunkach zabudowy, zgodnie z którymi przewidziana jest budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

POUCZENIE – wydana decyzja o warunkach zabudowy nie jest równoznaczna pozwoleniu na budowę.

Opis nieruchomości: nieruchomość jest niezabudowana, uzbrojona we własne przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej, częściowo ogrodzona, wolna od zadrzewień i zkrzewień, płaska bez pofałdowań, dojazd do niej prowadzi od strony drogi gruntowej. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie nieruchomości niezabudowanych w tym użytkowanych rolniczo oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej.

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony obowiązujący podatek VAT.

          Przetarg odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad).

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (na każdą z nieruchomości osobno)  w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, w polskich złotych, w terminie do 26 lipca 2022r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg  Lubocino dz. …………”.

Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu i z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu.

INFORMACJA

1/.  dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument tożsamości)  lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.

5/.  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

6/. cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

7/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

8/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu  lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania   lub zamknięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją.

9/. Wadium nie podlega zwrotowi:

1) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,

2) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.

10/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu    i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11/. cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy  przenoszącej własność.

12/.  jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu  przez Gminę Krokowa,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13/. Koszty zawarcia umowy sprzedaży  ponosi nabywca.

14/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

15/. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntówa wznowienie i okazanie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem   i na koszt przyszłego nabywcy.

16/. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

17/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu,  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

18/. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń:  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości