Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

979
/
/
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gminnej,  położonej  obrębie Słuchowo  gm. Krokowa

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gminnej,  położonej  obrębie Słuchowo  gm. Krokowa

Działka gminna przeznaczona do sprzedaży,

położona w Słuchowie, gmina Krokowa

(w linii prostej: do Morza Bałtyckiego 5,5 km, do Jeziora Żarnowieckiego – 4,0 km).

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA  GMINY  KROKOWA

z dnia  29 czerwca 2022 r.

Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24,

 www.bip.krokowa.pl. (przetargi) i  www.krokowa.pl. 

 Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gminnej,  położonej  obrębie Słuchowo  gm. Krokowa. zapisanej w księdze wieczystej    KW Nr GD2W/00016616/0  Sądu Rejonowego  IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie. Termin poprzedniego przetargu 19.05.2022 r. i 28.06.2022 r.  Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

PołożenienieruchomościNr działkiPow. działki Cenawywoławczaw zł.  netto. Wadiumw zł.  
1.2.3.4.5.
Słuchowo114/80.2026 ha107.100,009.000,00

   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słuchowo, gmina Krokowa uchwalonym  30 stycznia 2020 r. uchwałą Nr XIX/204/2020 Rady Gminy Krokowa (Dz.Urz.Woj.Pom. z dn. 11.03.2020 r. poz. 1337) działka nr 114/8  obręb Słuchowo położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 21.MN z przeznaczeniem – „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” i 12.KDX (ok. 20 m2) –„ciąg pieszo-jezdny”.     

Opis nieruchomości: nieruchomość jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, wolna  od zadrzewień i zkrzewień, płaska bez pofałdowań o znacznym pochyleniu   w kierunku południowym, dojazd do niej prowadzi od strony drogi kostki betonowej poprzez wewnętrzną drogę gruntową nieurządzoną.

Przy zbywaniu działki nr 114/8 obręb Słuchowo zostanie ustanowienia służebność przejazdu, zapewniająca dostęp do drogi publicznej.

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony obowiązujący podatek VAT.

 Przetarg odbędzie się w dniu  01 sierpnia 2022 r.  o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad).

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (na każdą z nieruchomości osobno) w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, w polskich złotych, w terminie do  26 lipca 2022 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa    Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg  SŁUCHOWO dz. nr ……………..”.

Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu i z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu.

INFORMACJA

1/.  dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

2/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument tożsamości)  lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.

5/.  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

6/. cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości  w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

7/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

8/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu   lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania  lub zamknięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją.

9/. Wadium nie podlega zwrotowi:

1) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy,

2) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.

10/. Gmina Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11/. cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy  przenoszącej własność.

12/.  jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu  przez Gminę Krokowa,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13/. Koszty zawarcia umowy sprzedaży  ponosi nabywca.

14/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

15/. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntówa wznowienie i okazanie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem  i na koszt przyszłego nabywcy.

16/. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

17/. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu,   w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

18/. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038   oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń:  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022