Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Wójt Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Białogóra,

gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.

               Działając na podstawie  art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt  Gminy  Krokowa ogłasza,  co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości:

  NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  część działki nr 53/6  
OBRĘBBiałogóra, gm. Krokowa
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  KWGD2W/00016601/2 Sąd Rejonowy IV Wydział ksiąg Wieczystych w Wejherowie
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI0.0080 ha (tj. 80 m2)
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCImiejsca parkingowe
OPIS NIERUCHOMOŚCIcz. dz. 53/6 – 0.0080 ha  – zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów: cz. dz. 53/6 o pow. 0.0080 ha posiada użytek PsVI
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI w MPZP  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa uchwalonym  30 czerwca 2022r. uchwałą Nr  LII/508/2022  Rady Gminy Krokowa (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dn. 10.08.2022r. poz. 3087) cz. działki nr 53/6 położona jest na terenie oznaczonym symbolem  57.U  z przeznaczeniem   – „Tereny funkcji usług”  
ROCZNY CZYNSZ dzierżawnyw  2023 roku  – 2.140,00 zł plus obowiązujący podatek VAT.  
DODATKOWE OPŁATYdzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne  podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.  
DODATKOWE INFORMACJEnieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie.  
TERMIN TRWANIA UMOWYna okres do 3 lat, do dnia 30.09.2025r.
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawyzgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Krokowa.
RODOKlauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl  w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz  na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki  w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku  (pod nr 2038), od  dnia 05.12.2022 r. do  dnia 27.12.2022 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.