Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

29/2023

z dnia

29.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Kaszów, gmina Liszki

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Kaszów, gmina Liszki

Liszki, dnia 06 września 2022 roku

Wyciąg z ogłoszenia

Wójt Gminy Liszki

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki
położonej w miejscowości Kaszów, gmina Liszki objętej Księgą Wieczystą
nr KR1K/00015906/9
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3071/15 o pow. 3,0492ha

Cena wywoławcza wynosi: 6.050.000,00 zł brutto ( w tym 23% VAT)

(słownie: sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

Wadium wynosi: 500.000,00 zł

(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 roku o godzinie 12:00 w budynku GOPS, który znajduje się przy ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki (obok OSP Liszki).

Wadium w wysokości 500.000,00 zł należy wpłacić do dnia 07 listopada 2022 rokuna rachunek Urzędu Gminy Liszki nr:  71  8591  0007  0210  0000  0068  0014  prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Liszkach.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla wsi Kaszów-obszar 1 zatwierdzonym Uchwałą XIV/159/2019 Rady Gminy Liszki
z dnia 08.11.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 8175 z dnia 21.11.2019 r.) zmienionym uchwałą Rady Gminy Liszki nr XXXIX/571/2022 z dnia 28.06.2022 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 4889 z dnia 21.07.2022) działka nr 3071/15położona
w miejscowości Kaszówznajduje się:

– pas (od strony południowej ok. 2m) w terenie komunikacji droga zbiorcza KDZ,

– w pozostałej części w terenie usług U1.

Linia nieprzekraczalnej zabudowy – 23m od osi drogi KDZ.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu
w pieniądzu (PLN) w podanej wyżej wysokości i terminie – w tytule należy podać: „wadium dotyczy przetargu na działkę nr 3071/15 położoną w Kaszowie”.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Decyduje data wpływu na konto bankowe Urzędu Gminy Liszki!

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Liszki znajdującym się w Liszkach przy ul. Mały Rynek 18 oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liszki www.bip.malopolska.pl/ugliszki w zakładce Geodezja/Sprzedaż działek gminnych i na stronie internetowej www.liszki.pl w zakładce Aktualności/Sprzedaż działek gminnych.

Informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego
i Geodezji Urzędu Gminy Liszki ul. Mały Rynek 18, 32-060 Liszki pokój nr 3, tel. 12 257-65-57.                                                                                                   

poniżej link do ogłoszenia na BIP

https://bip.malopolska.pl/ugliszki,a,2159567,wojt-gminy-liszki-oglasza-drugi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-.html

Wójt Gminy Liszki

                                                                                                mgr Paweł Miś

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.