Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Wójt Gminy Miedźna ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek położonych w Miedźnej przy ul. Zacisze.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedźna ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek położonych w Miedźnej przy ul. Zacisze.

Miedźna, dnia 01.09.2023r.

Wójt Gminy Miedźna
ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek położonych w Miedźnej
przy ul. Zacisze.

 1. Przedmiotem przetargu jest pięć działek niezabudowanych, położonych w Miedźnej przy ul. Zacisze, zapisanych w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem KA1P/00044061/2 jako własność Gminy Miedźna, oznaczonych numerami:
 • nr 907/5 pow. 0,0795 ha, (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
 • nr 908/5 pow. 0,0747 ha, (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna),
 • nr 909/5 pow. 0,0747 ha, (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna),
 • nr 910/5 pow. 0,0875 ha, (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna),
 • nr 911/5 pow. 0,0574 ha, (droga wewnętrzna).
  Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do uzbrojenia w zakresie sieci: wodociągowej, gazowej, energii elektrycznej, oraz kanalizacji sanitarnej. Sieci gazowa, elektryczna oraz wodociągowa znajdują się w drodze ul. Zacisze (działka nr 283/5). Dla przedmiotowych działek (przed podziałem geodezyjnym) wydana jest decyzja Burmistrza Pszczyny nr UiA.6730.008.2021 z dnia 12 stycznia 2021r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych”. Decyzja do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźna.
  Działki nie są obciążone prawem osób trzecich i są wolne od zobowiązań.
 1. Cena wywoławcza poszczególnych działek netto:
  a) 89 200,00 zł – działka nr 907/5 o pow. 0,0795 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ (143,5m2)
  w działce nr 911/ 5,
  b) 85 000,00 zł – działka nr 908/5 o pow. 0,0747 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ (143,5m2)
  w działce nr 911/5 ,
  c) 85 000,00 zł – działka nr 909/5 o pow. 0,0747 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ (143,5m2)
  w działce nr 911/ 5,
  d) 97 000,00 zł – działka nr 910/5 o pow. 0,0875 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ (143,5m2)
  w działce nr 911/ 5. Każda działka jest zbywana z udziałem wynoszącym ¼ części w drodze wewnętrznej tj. działce nr 911/5.
 2. Przetarg na zbycie przedmiotowych działek odbędzie się w dniu 06.10.2023r. w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna w godzinach:
  a) 1000 działka nr 907/5 o pow. 0,0795 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ (143,5m2)
  w działce nr 911/ 5,
  b) 1030 działka nr 908/5 o pow. 0,0747 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ (143,5m2)
  w działce nr 911/ 5,
  c) 1100 działka nr 909/5 o pow. 0,0747 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ (143,5m2)
  w działce nr 911/ 5,
  d) 1130 działka nr 910/5 o pow. 0,0875 ha wraz z udziałem wynoszącym ¼ (143,5m2)
  w działce nr 911/ 5.
 3. Wadium w wysokościach:
 • 17 800,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) – działka nr 907/5,
 • 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) – działka nr 908/5,
 • 17 000,00 zł (słoenie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) – działka nr 909/5,
 • 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100) – działka nr 910/5,
  należy wnieść w pieniądzu do 02.10.2023r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki.
  Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia działki. W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym, pozostałym uczestnikom przetargu którzy nie wylicytowali działki, wadium zwraca się niezwłocznie ale nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. W przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, wadium zwraca się uczestnikom przetargu niezwłocznie ale nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Do wylicytowanej w przetargu ceny dolicza się podatek Vat w wysokości 23%.
 1. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej:
  a) osoby fizyczne – dokument tożsamości,
  b) reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
  c) pełnomocnik osób fizycznych lub prawnych – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie przetargu,
  d) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a podlegające wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej,
  e) cudzoziemcy – dokument tożsamości oraz stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278. z późn. zm.).
  f) w przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o spisaniu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, telefonicznie 32 211-61-60 wew 20.
Przedmiotowe ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Miedźna, umieszczone na stronie http://bip.miedzna.pl/ w zakładce przetargi na zbycie nieruchomości, oraz na portalu infopublikator.pl.

WÓJT GMINY

Jan Słoninka

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu