Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący części działki przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący części działki przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Miedźna, dnia 24.11.2022r.

Wykaz działki położonej w Woli przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz.1899 t.j. z późn. zm.).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący części działki przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1225/63, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem: KA1P/00080921/3 jako własność Skarbu Państwa – użytkowanie wieczyste Gmina Miedźna.
 2. Łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy: 60m2 .
 3. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:
  Działka niezabudowana przeznaczona do dzierżawy z przeznaczeniem na miejsca pod trzy garaże wolnostojące (20m2 pod jeden garaż).
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości: 01.02.2023r. – 31.01.2025r.
 5. Wywoławczy czynsz dzierżawny: 1,50 zł /1 m2/miesiąc.
 6. Terminy wnoszenia opłat:
  Czynsz dzierżawny płatny będzie raz w miesiącu do ostatniego dnia każdego miesiąca przez cały okres trwania dzierżawy.
 7. Zasady aktualizacji opłat:
  Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.
 8. Po okresie 21 dni, podczas których wykaz będzie podany do publicznej wiadomości zostanie ogłoszony przetarg. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono: 24.11.2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie