Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

03.10.2023

Ogłoszeń w bazie:

4924
/
/
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący części działki  stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący części działki  stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Miedźna, dnia 09.03.2023r.                         

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023r. poz. 344 z późn. zm.).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący części działki  stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

  • Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka oznaczona numerem 1828/84 (użytek Bi) zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem KA1P/00011665/6 jako własność Gminy Miedźna.

  • Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy:  0,0080 ha.
  • Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Działka niezabudowana położona w Grzawie przy ulicy Księża przeznaczona na prowadzenie działalności obserwacyjno – badawczej.

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: 01.04.2023r. – 31.03.2026r.
  • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 21,16 zł /1m2/rok/netto/

  • Terminy wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 września każdego roku trwania dzierżawy.

  • Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 09.03.2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Wysokie, gm. Wysokie

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Zielonogórski ogłasza I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: