Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Miedźna, dnia 16.08.2023r.  

W Y K A Z                                                                      

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2023 poz. 344 z późn. zmianam).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

  1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka oznaczona numerem 1490/5, 1159/5, 1391/31, 1708/41, 1501/36, 703/6, 705/6, 1941/31, 1938/31, 1939/31, 1155/5, 2031/31 1113/43, 1980/35, użytki (RIVa, RIVb, Ba, B, ŁIII), zapisane w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerami KA1P/00041745/0, KA1P/00009059/8, KA1P/00039579/8, KA1P/00031459/5, KA1P/00016908/7, KA1P/00090539/1,  jako własność Gminy Miedźna oraz własność Skarbu Państwa – użytkowanie wieczyste Gminy Miedźna.

  • Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy: 2,5195 ha.
  • Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Działki  niezabudowane położone na terenie Woli przeznaczone na cele rolne.

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: 07.09.2023r. – 31.12.2026r.
  • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 6,50zł /ar/rok.

  • Terminy wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny będzie raz w roku do 30 września przez cały okres trwania dzierżawy.

  • Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany
w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 16.08.2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy