Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o.

     Miedźna, dnia 19.12.2022r.                                                       

                          W Y K A Z

nieruchomości położonych w Woli przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie art. 35 ust. 1, ust 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o.

  1. Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działki oznaczone numerami: 1697/14, 1696/14 (użytek Ba), położone w Woli wraz
z infrastrukturą, zapisane w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem KA1P/00090539/1, jako własność Skarb Państwa – użytkowanie wieczyste Gmina Miedźna.

2.Powierzchnia gruntu przeznaczonego do oddania w użyczenie łącznie:  20511 m2.

3.Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości zostaną przeznaczone na realizowanie zadań własnych spółki.

4.Termin zagospodarowania nieruchomości: na czas nieoznaczony od 09.01.2023r.

5.Opłaty z tytułu użyczenia:

Nieopdłatnie.

   WÓJT GMINY

Jan Słoninka

            Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 19.12.2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.