Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działki stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działki stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 Miedźna, dnia 22.11.2022r.                    

W Y K A Z           

                                                    

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działki stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

  • Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka oznaczona numerem 1996/91 (użytek RIIIb), zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem KA1P/00011665/6 jako własność Gminy Miedźna.

  • Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy: 0,0004 ha.
  • Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Działka niezabudowana położona w Grzawie przy ulicy Księża przeznaczona na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: 16.12.2022r. – 15.12.2025r.
  • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 3,70 zł netto/1m2/rok.

  • Terminy wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny będzie co rocznie do 30 dnia września przez cały okres trwania dzierżawy.

  • Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany
w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

                                                                                                                                                     Z UP. WÓJTA GMINY

mgr Renata Łuniewska

     Zastępca Wójta

Wykaz wywieszono w dniu 22.11.2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.