Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości że został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości że został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem   na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych     (lokal użytkowy o powierzchni 82,00 m2), w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Wójt Gminy Miedźna

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na okres 21 dni: od dnia 05.09.2022 r. do dnia 26.09.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat –  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych (lokal użytkowy o powierzchni 82,00 m2), w drodze bezprzetargowej:                                                  

  • lokal użytkowy składający się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 82,00 m2 z prawem korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku, usytuowany na parterze budynku przy ul. Długiej 41 w Górze, 43-227. Budynek całkowicie podpiwniczony, wolnostojący, II-kondygnacyjny o pow. zabudowy 291 m2 według danych z kartoteki budynków. Budynek parterowy został dobudowany w późniejszym czasie, tj. w latach 90-tych XX wieku, pozostała część budynku pochodzi z lat 70-tych ubiegłego wieku. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 299/17 o powierzchni 0,0660 ha, 211/17 o powierzchni 0,0599 ha.

Nieruchomość położona jest w Górze przy ul. Długiej 41, 43-227 Góra. Jednostka ewidencyjna 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny 241003_2.0003, Góra, arkusz mapy 9, jednostka rejestrowa gruntów G795 (działka nr 299/17), G1072 (działka 211/17), użytek Bi, identyfikator budynku 241003_2.0003.1287_BUD.

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Miedźna  w księgach wieczystych Nr: KA1P/00042091/7 – dla działki numer 299/17 oraz KA1P/00039171/8 dla działki numer 211/17, prowadzonych przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowy w Pszczynie.

Przeznaczenie przedmiotu najmu: na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie świadczenia usług medycznych przez „Medyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres najmu (czas trwania umowy): na czas oznaczony trzech lat, licząc od dnia 1 października 2022 r.    

Wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźna  www.miedzna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Załącznik do zarządzenia Nr.OR.0050.187.2020 Wójta Gminy Miedźna z dnia 01 września 2022

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1