Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Wójt Gminy Przywidz przeznacza do dzierżawy niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Przywidz

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przywidz przeznacza do dzierżawy niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Przywidz

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3

Wójt Gminy Przywidz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2020 r. poz. 65) przeznacza do dzierżawy niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Przywidz

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPrzeznaczenie nieruchomościSposób zagospodarowaniaWysokość opłat z tytułu dzierżawyOkres dzierżawyForma dzierżawy
  Działka Nr  41/6, 41/9, ½ 41/3 Miejscowość Trzepowo Obręb Trzepowo Gmina Przywidz Nr KW GD1G/00046307/9, GD1G/00281887/7   1 703,50 m2  Nieruchomość gruntowa niezabudowana.    W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem: 20. U,P – tereny zabudowy usługowej, rzemiosła, składów i magazynów; 22.U, P – tereny zabudowy usługowej, rzemiosła, składów i magazynów; 03.KD – tereny dróg dojazdowych    Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele:         – działalność rolnicza  Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi: za grunt RV 234 zł. netto /  1ha, RIVb 306 zł/netto Zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/2022 Wójta Gminy Przywidz z dnia 27.11.2022 r.   Czynsz płatny do 31-tego marca każdego roku. Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.   Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Przywidz      Umowa dzierżawy do lat 3  W drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskującego o dzierżawę.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, na stronie www.przywidz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu na okres 21 dni tj. od dnia 13.01.2023 r, do dnia 03.02.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.