Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wójt Gminy Rymań ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych zamieszkujących    i posiadających gospodarstwa rolne na terenie miejscowości Starnin, na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymań

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rymań ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych zamieszkujących    i posiadających gospodarstwa rolne na terenie miejscowości Starnin, na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymań

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU      

Na podstawieart. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/163/17 Rady Gminy Rymań z dnia   27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata

                                                           Wójt Gminy Rymań

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych zamieszkujących    i posiadających gospodarstwa rolne na terenie miejscowości Starnin, na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Starnin, na okres 5 lat:

            1) działka nr 172/1 o powierzchni 2,0300 ha, KW KO1L/00015682/7

w tym: RIVa – 0,6300 ha, RIVb – 0,3600 ha, N – 1,0400 ha.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 261,91 zł, – VAT zwolniony.  Wadium: 45,00 zł.  

2) działka nr 173/4 o powierzchni 6,8246 ha, KW KO1L/00015682/7 .

w tym: RIVa – 0,0376 ha, RIVb – 1,1416 ha, RV – 3,7765 ha, RVI – 0,7013 ha, Lzr-RV – 0,5556 ha, Lzr-RVI – 0,6120 ha.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego:  947,96 zł – VAT zwolniony. Wadium: 170,00 zł.

3) działka nr 173/5 o powierzchni 10,4130 ha, KW KO1L/0015682/7

w tym: RIVb – 5,8926 ha, RV – 2,4838 ha, RVI – 0,4910 ha, Lzr-RV – 0,3317 ha, Lzr-RVI – 0,5476 ha,   N – 0,6663 ha.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 1 617,06 zł – VAT zwolniony. Wadium: 300,00 zł.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania ww. nieruchomości – istniejące użytki rolne dotychczas użytkowane  w ramach umów dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej umowy wygasają 16 listopada 2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 r. o godzinie 1000, 1020, 1040 (wg kolejności na ogłoszeniu) w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na Sali Konferencyjnej.

Osoby biorące udział w przetargu winny dostarczyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rymań pok. nr 13, I piętro, w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

Wpłaty wadium należy dokonaćw terminie do dnia 10 listopada 2022 r. włącznie przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy Rymań w Pomorskim PBS Oddział/Rymań   nr 50858110430600035820000014.

Dzierżawcą gruntów zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż w ciągu  3 dni  od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku:

  1. gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
  2. uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1.złożą w wyznaczonym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu  wraz z kompletem dokumentów:

– dowodem wpłaty wadium,

– oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

-oświadczeniem oferenta, że jest rolnikiem indywidualnym zamieszkującym i posiadającym gospodarstwo rolne na terenie miejscowości Starnin, gm. Rymań,

-oświadczeniem oferenta, że jest mu znany stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami z tego tytułu wobec Gminy Rymań,

-oświadczeniem oferenta, o nie posiadaniu  żadnego zadłużenia w podatku od nieruchomości              i czynszu dzierżawnego wobec Gminy Rymań.

  1. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Rymań w dniu 14 listopada 2022 r. od godziny 12.00 na parterze, na tablicy ogłoszeń.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu w dniu 17 listopada 2022 r. przedłożyć komisji przetargowej:

  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Wójt Gminy Rymań może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.            

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na okres od dnia 6 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r., zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, rozesłane do sołtysów, ponadto informację o wywieszeniu tego ogłoszenia podano w Dzienniku infopublikator.pl.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rymaniu, parter pokój nr 10lub

pod telefonem 94 35 34801.

Rymań, dnia 06 października 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie