Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Wójt Gminy Rymań ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębica

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rymań ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębica

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Rymań działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023, poz. 344 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) oraz uchwały Nr XXXVII/301/23 Rady Gminy Rymań z dnia 22 maja 2023 r., ogłasza;

                             PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębica, stanowiącej własność Gminy Rymań, opublikowanej w wykazie nieruchomości do sprzedaży z dnia   11 sierpnia 2023 r.

Lp.Położenie nieruchomości Księga wieczystanr działki nr obrębu pow. [ha] klasyfikacja gruntówCena wywoławcza [zł]Wadium [zł]
1.Dębica gm. Rymań pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie KW KO1L/00012231/0160 0077 Dębica0,07 ha w tym: B – 0,07  ha57 000,00 zł netto (pięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100)  5 700,00 zł (pięć tysięcy siedemset złotych)

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Gmina Rymań nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań, przedmiotowa działka położona na terenie oznaczonym jako strefa główna istniejącej i projektowanej zabudowy wsi.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zlokalizowana położona w strefie zabudowy miejscowości Dębica. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny i gospodarczy. Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony o powierzchni zabudowy 107 m²( nr ewidencyjny budynku 60) i powierzchni użytkowej 80,8 m² i obejmuje 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, korytarz. W głębi działki zlokalizowany jest budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 19 m² ( nr ewidencyjny 53). Budynki w bardzo złym stanie technicznym przeznaczone do remontu kapitalnego.

Przez działkę wzdłuż granicy południowej na długości ok. 18 m przebiega przewód gazowy gsB32, przez środek działki na całej szerokości ( ok. 23 m ) pomiędzy budynkiem mieszkalnym i gospodarczym przebiega przewód gazowy gsB63.

Uzbrojenie techniczne: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Rymań przy ul. Szkolnej 7, na sali konferencyjnej.

Warunkiem udziału w przetargach jest:

  1. 1. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w odpowiedniej wysokości  w terminie do dnia 06 listopada 2023 r. przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na konto depozytowe Urzędu Gminy Rymań w Pomorskim BS Oddział   w Rymaniu Nr 50 8581 1043 0600 0358 2000 0014, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy.
  2. Okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.
  1. Okazanie dowodu  tożsamości w przypadku osób fizycznych, aktualnego wypisu   z właściwego rejestru w przypadku osób prawnych oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski.
  2. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną wymagane jest pełnomocnictwo z urzędowym poświadczeniem podpisu. 
  3. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście (łącznie) lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy   z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygniecie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba wytypowana na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do podpisania umowy   w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu. Akt notarialny zostanie sporządzony na koszt nabywcy.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi  w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty ceny uzyskanej w wyniku licytacji.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rymań  i w sołectwach Gminy, a także opublikowane w BIP Urzędu Gminy na stronie internetowej bip.ryman.pl oraz w dzienniku internetowym infopublikator.pl.

Wójt Gminy Rymań zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Rymań ul. Szkolna 7, parter, pokój nr 10 lub pod telefonem nr 94 35 34 801.

Rymań, dnia 25 września 2023 r.                                                                

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu