Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Wójt Gminy Rymań ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starnin, stanowiącej własność Gminy Rymań

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rymań ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starnin, stanowiącej własność Gminy Rymań

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Rymań działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023, poz. 344 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) oraz uchwały Nr XXXVII/300/23 Rady Gminy Rymań z dnia 22 maja 2023 r., ogłasza;

                             PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starnin, stanowiącej własność Gminy Rymań, opublikowanej w wykazie nieruchomości do sprzedaży z dnia   11 sierpnia 2023 r.

Lp.Położenie nieruchomości Księga wieczystanr działki nr obrębu pow. [ha] klasyfikacja gruntówCena wywoławcza [zł]Wadium [zł]
1.Starnin gm. Rymań pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie KW KO1L/00012234/1269/1 0080 Starnin0,20 ha w tym: B – 0,20  ha54 000,00 zł netto (pięćdziesiąt cztery tysiące 00/100)  5 400,00 zł (pięć tysięcy czterysta złotych)

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Gmina Rymań nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań, wyceniana działka oznaczona jest jako: 6.2.a. – wielofunkcyjna strefa zabudowy, obejmuje zwartą zabudowę wsi o historycznym układzie przestrzennym.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w strefie zabudowy miejscowości Starnin 27. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednokondygnacyjny    z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 141 m²    (nr ewidencyjny budynku 116) i powierzchni użytkowej 108,3 m² i obejmuje 3 pokoje,  2 kuchnie, 2 łazienki i 2 korytarze. Budynek w bardzo złym stanie technicznym przeznaczone do remontu kapitalnego.

Uzbrojenie techniczne: instalacja elektryczna i wodociągowa

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 r. o godz. 11:30  w siedzibie Urzędu Gminy Rymań przy ul. Szkolnej 7, na sali konferencyjnej.

Warunkiem udziału w przetargach jest:

  1. 1. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w odpowiedniej wysokości   w terminie do dnia 06 listopada 2023 r. przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na konto depozytowe Urzędu Gminy Rymań w Pomorskim BS Oddział  w Rymaniu Nr 50 8581 1043 0600 0358 2000 0014, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy.
  2. Okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.
  1. Okazanie dowodu  tożsamości w przypadku osób fizycznych, aktualnego wypisu   z właściwego rejestru w przypadku osób prawnych oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski.
  2. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną wymagane jest pełnomocnictwo z urzędowym poświadczeniem podpisu. 
  3. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście (łącznie) lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygniecie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba wytypowana na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do podpisania umowy  w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu. Akt notarialny zostanie sporządzony na koszt nabywcy.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty ceny uzyskanej w wyniku licytacji.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rymań  i w sołectwach Gminy, a także opublikowane w BIP Urzędu Gminy na stronie internetowej bip.ryman.pl oraz w dzienniku internetowym infopublikator.pl.

Wójt Gminy Rymań zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Rymań ul. Szkolna 7, parter, pokój nr 10 lub pod telefonem nr 94 35 34 801.

Rymań, dnia 25 września 2023 r.                                                                

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy