Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 27/2022

      Wójta Gminy Rymań z dnia 01 lipca 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Rymań Nr XXX/247/22 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Wójt Gminy Rymań

podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

Adres nieruchomościDrozdowo 9B/2, 78-125 Rymań,gm. Rymań, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie
Rodzaj nieruchomościNieruchomość lokalowa obejmująca:– lokal mieszkalny nr 2 o p.u  47,9 m²,– pomieszczenie przynależne piwnicę o p.u. 6,5 m²oraz garaż nr 2 zlokalizowany w budynku transportu i łączności o p.u. 13,0 m²– udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku oraz działki gruntu nr 137/1 o pow. 0,2698 ha wynoszący 451/10000 części
Nr księgi wieczystejlokalowa – brakgruntowa – KW KO1L/00021102/3
 Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa obejmująca– lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 47,9 m² obejmuje dwa  pokoje, kuchnię, łazienkę i  przedpokój,– pomieszczenia przynależne: piwnica o p.u. 6,5 m², garaż nr 2 zlokalizowany w budynku transportu i łączności o p.u. 13,0 m².– z lokalem związany jest udział 451/10000 części we współwłasności nie wydzielonych części budynku i gruntu oznaczonego numerem działki 131/1 o pow. 0,2698 ha,– lokal położony na I piętrze w budynku użytkowo-mieszkalnym, zlokalizowanym w Drozdowie 9B. W ewidencji oznaczony jako budynek oświaty, nauki i kultury, sportowy, dwu kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Wyposażenie lokalu w instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie z pompy ciepła zlokalizowanej w piwnicy budynku, zasilanej instalacją solarną.
 Przeznaczenie terenu Gmina Rymań nie posiada ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jako zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, usługi oświaty, administracji i kultury.
Sposób zagospodarowania nieruchomościLokal mieszkalny użytkowany w ramach umowy najmu na czas nieokreślony.
Forma zbyciaSprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Cena sprzedaży nieruchomości 70.100,- zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto złotych 00/100). Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustala się do dnia 12 sierpnia 2022 r. (wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rymań przy ul. Szkolnej 7, 78-125 Rymań). Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r., albo ich spadkobiercami,

– przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Wykaz niniejszy został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na okres 21 dni tj. od 01 lipca 2022 r. – 22 lipca 2022 r., zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, rozesłany do sołtysów, ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano w Dzienniku infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rymań, parter pok. nr 10 lub pod tel. /94/ 35 34 801

Rymań, dnia 01 lipca 2022 r.          

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy