Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/2022

      Wójta Gminy Rymań z dnia 01 lipca 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Rymań Nr XXX/247/22 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Wójt Gminy Rymań

podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

Adres nieruchomościDrozdowo 9A/4, 78-125 Rymań,gm. Rymań, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie
Rodzaj nieruchomościNieruchomość lokalowa obejmująca:– lokal mieszkalny nr 4 o p.u  56,7 m²,– pomieszczenie przynależne piwnicę o p.u. 2,3 m² garaż  o p.u. 17,0 m², pom. gospodarcze o p.u. 12,5 m²– udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku oraz działki gruntu nr 137/1 o pow. 0,2698 ha wynoszący 593/10000 części
Nr księgi wieczystejlokalowa – brakgruntowa – KW KO1L/00021102/3
 Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa obejmująca– lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 56,7 m² obejmuje dwa  pokoje, kuchnię, łazienkę, przedpokój i schowek,– pomieszczenia przynależne: piwnica o p.u. 2,3 m², garaż i pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w budynku transportu i łączności o łącznej p.u. 29,5 m².– z lokalem związany jest udział 593/10000 części we współwłasności nie wydzielonych części budynku i gruntu oznaczonego numerem działki 137/1 o pow. 0,2698 ha,– lokal położony na poddaszu w budynku użytkowo-mieszkalnym, zlokalizowanym w Drozdowie 9A. W ewidencji oznaczony jako budynek oświaty, nauki, kultury i sportu, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Wyposażenie lokalu w instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie gazowe zasilane instalacją solarną z kotłowni gminnej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
 Przeznaczenie terenu Gmina Rymań nie posiada ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jako zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, usługi oświaty, administracji i kultury.
Sposób zagospodarowania nieruchomościLokal mieszkalny użytkowany w ramach umowy najmu na czas nieokreślony.
Forma zbyciaSprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Cena sprzedaży nieruchomości 89.600,- zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100). Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustala się do dnia 12 sierpnia 2022 r. (wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rymań przy ul. Szkolnej 7, 78-125 Rymań). Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r., albo ich spadkobiercami,

– przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Wykaz niniejszy został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na okres 21 dni tj. od 01 lipca 2022 r. – 22 lipca 2022 r., zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, rozesłany do sołtysów, ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano w Dzienniku infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rymań, parter pok. nr 10 lub pod tel. /94/ 35 34 801

Rymań, dnia 01 lipca 2022 r.  

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1