Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/2022

      Wójta Gminy Rymań z dnia 01 lipca 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Rymań Nr XXX/247/22 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Wójt Gminy Rymań

podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

Adres nieruchomościDrozdowo 9A/4, 78-125 Rymań,gm. Rymań, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie
Rodzaj nieruchomościNieruchomość lokalowa obejmująca:– lokal mieszkalny nr 4 o p.u  56,7 m²,– pomieszczenie przynależne piwnicę o p.u. 2,3 m² garaż  o p.u. 17,0 m², pom. gospodarcze o p.u. 12,5 m²– udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku oraz działki gruntu nr 137/1 o pow. 0,2698 ha wynoszący 593/10000 części
Nr księgi wieczystejlokalowa – brakgruntowa – KW KO1L/00021102/3
 Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa obejmująca– lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 56,7 m² obejmuje dwa  pokoje, kuchnię, łazienkę, przedpokój i schowek,– pomieszczenia przynależne: piwnica o p.u. 2,3 m², garaż i pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w budynku transportu i łączności o łącznej p.u. 29,5 m².– z lokalem związany jest udział 593/10000 części we współwłasności nie wydzielonych części budynku i gruntu oznaczonego numerem działki 137/1 o pow. 0,2698 ha,– lokal położony na poddaszu w budynku użytkowo-mieszkalnym, zlokalizowanym w Drozdowie 9A. W ewidencji oznaczony jako budynek oświaty, nauki, kultury i sportu, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Wyposażenie lokalu w instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie gazowe zasilane instalacją solarną z kotłowni gminnej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
 Przeznaczenie terenu Gmina Rymań nie posiada ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jako zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, usługi oświaty, administracji i kultury.
Sposób zagospodarowania nieruchomościLokal mieszkalny użytkowany w ramach umowy najmu na czas nieokreślony.
Forma zbyciaSprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Cena sprzedaży nieruchomości 89.600,- zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100). Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustala się do dnia 12 sierpnia 2022 r. (wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rymań przy ul. Szkolnej 7, 78-125 Rymań). Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r., albo ich spadkobiercami,

– przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Wykaz niniejszy został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na okres 21 dni tj. od 01 lipca 2022 r. – 22 lipca 2022 r., zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, rozesłany do sołtysów, ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano w Dzienniku infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rymań, parter pok. nr 10 lub pod tel. /94/ 35 34 801

Rymań, dnia 01 lipca 2022 r.  

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości