Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/2022

      Wójta Gminy Rymań z dnia 01 lipca 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Rymań Nr XXX/247/22 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Wójt Gminy Rymań

podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Rymań.

Adres nieruchomościDrozdowo 9B/1, 78-125 Rymań,gm. Rymań, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie
Rodzaj nieruchomościNieruchomość lokalowa obejmująca:– lokal mieszkalny nr 2 o p.u  48,0 m²,– udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku oraz działki gruntu nr 137/1 o pow. 0,2698 ha wynoszący 321/10000 części
Nr księgi wieczystejlokalowa – brakgruntowa – KW KO1L/00021102/3
 Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa obejmująca– lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 48,0 m² obejmuje dwa  pokoje, kuchnię, łazienkę i  przedpokój,– z lokalem związany jest udział 321/10000 części we współwłasności nie wydzielonych części budynku i gruntu oznaczonego numerem działki 137/1 o pow. 0,2698 ha,– lokal położony na  parterze w budynku użytkowo-mieszkalnym, zlokalizowanym w Drozdowie 9B. W ewidencji oznaczony jako budynek oświaty, nauki i kultury, sportowy, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Wyposażenie lokalu w instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie z pompy ciepła zlokalizowanej w piwnicy budynku, zasilanej instalacją solarną.
 Przeznaczenie terenu Gmina Rymań nie posiada ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jako zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, usługi oświaty, administracji i kultury.
Sposób zagospodarowania nieruchomościLokal mieszkalny użytkowany w ramach umowy najmu na czas nieokreślony.
Forma zbyciaSprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Cena sprzedaży nieruchomości 70.000,- zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy  złotych 00/100). Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustala się do dnia 12 sierpnia 2022 r. (wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rymań przy ul. Szkolnej 7, 78-125 Rymań). Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r., albo ich spadkobiercami,

– przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Wykaz niniejszy został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na okres 21 dni tj. od 01 lipca 2022 r. – 22 lipca 2022 r., zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, rozesłany do sołtysów, ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano w Dzienniku infopublikator.pl.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rymań, parter pok. nr 10 lub pod tel. /94/ 35 34 801

Rymań, dnia 01 lipca 2022 r.  

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia