Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Sidra, 22.03.2023 r.

BKR.6840.1.2022

                                                                  OGŁOSZENIE

            Na  podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości:

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

LpMiejsce położenia nieruchomościNr księgi wieczystejNr działkiPow. w haOpis nieruchomościFunkcja w studium uwarunkowań i kierun. zagosp. przestrzennegoWartość nieruchomości  
1.Obręb Sidra, gmina Sidra, powiat sokólski, woj. podlaskie.BI1S/00023753/4          11750,8736Nieruchomość gruntowa stanowiąca użytek rolny RVI (grunty orne) położona na obrzeżu osiedla zabudowy mieszkaniowej. Grunt nieuzbrojony z dostępem do drogi publicznej.Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  90 100,00 zł

            Zbycie nieruchomości nastąpi poprzez zamianę na działkę nr 761/29, obręb Sidra, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/213/23 Rady Gminy Sidra z dnia 13 marca 2023 r.

            Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy lub odrębnych przepisów, mogą składać wnioski o nabycie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sidra, pok. Nr 7, tel.: 85 722 09 88.

                                                                                                                         Wójt

                                                                                                                 Jan Hrynkiewicz

Ogłoszenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sidra na okres 21 dni, tj. od  23.03.2023r. do 13.04.2023 r. oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sidra: http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE