Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do użyczenia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do użyczenia

Wieprz, dnia 24 sierpnia 2023 roku

Wójt Gminy Wieprz

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do użyczenia:

Lp.Położenie nr działki Powierzchnia nr KWprzeznaczenie nieruchomości w MPZP Gminy Wieprz  Opis nieruchomości,  sposób zagospodarowania    Okres użyczenia
1.Gierałtowice, nieruchomość              złożona z działki ewid. nr: 1081 o pow. 0,1200 ha, zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym   (dwie naziemne, jedna podziemna) o pow. użytkowej 137,3 m2 w którym wyodrębniono trzy lokale: Gierałtowice, ul. Zatorska 6Gierałtowice, ul. Zatorska 6Gierałtowice, ul. Zatorska 6   Nr księgi wieczystej KR1W/00092291/7        2.MU.16 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 2KDG.1 – tereny dróg publicznych klasy drogi głównejLokale 1 i 2 – nie podlegają użyczeniu.   Lokal 3– 34-122 Gierałtowice, ul. Zatorska 6 w skład którego wchodzi 5 pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku o łącznej pow. użytkowej 54,82 m2.     Lokal 3,  będzie  użyczony na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wieprzu, z siedzibą 34-122 Wieprz, Wadowicka  4,              na realizację jego celów statutowych.     Według ewidencji gruntów: Budynek o powierzchni zabudowy 123 m2, sklasyfikowany jest jako budynek mieszkalny, Według ewidencji gruntów Działka nr 1081 sklasyfikowana jest jako: Br – Ps IV – grunty rolne zabudowane  Czas  nieoznaczony

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Przedmiot użyczenia zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia 24 sierpnia 2023  roku do dnia 14 września 2023 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl oraz w BIP Wieprz.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 14, tel. 033 875 51 18 wew. 16.  mgr Małgorzata Chrapek

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO