Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

Wieprz, dnia 18 kwietnia 2024 roku

Wójt Gminy Wieprz

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy:

Lp.Położenie nr działki nr KW  PowierzchniaPrzeznaczenie nieruchomości w MPZP Gminy WieprzOpis nieruchomości,  sposób zagospodarowania  Okres dzierżawy
1.Gierałtowice, nieruchomość składająca się           z działki nr 471/55   nr KW KR1W/00083437/7    6600 m22K.1 tereny infrastruktury technicznej  – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  działka nr 471/55 o pow. 0,6600 ha położona w Gierałtowicach, niezabudowana z przeznaczeniem wyłącznie  pod uprawy polowe, grunt orny o klasie: RIIIb pow. 0,6600 ha  3 lata

Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. W sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu  nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz, minimalne stawki za dzierżawę gruntu na:

  • działalność rolniczą poniżej 1 ha 0,03 zł x 1,035 x 1,021 x 1,01 x 1,025 x 1,042 x 1,035 x 1,026 x 1,043 x 1,037 x 1,009 x 1,000 x 0,991 x 0,994 x 1,02 x 1,016 x 1,023 x x 1,034 x 1,051  x 1,144  x 1,114 za 1 m2(gdzie 1,035 – to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2004, 1,021– za rok 2005, 1,01 – za  rok 2006, 1,025 –  za rok 2007,  1,042 – za rok 2008 1,035 – za rok 2009, 1,026 – za rok 2010, 1,043 – za rok 2011,  1,037 – za rok 2012, 1,009 – za rok 2013, 1,000 – za rok 2014, 0,991 – za rok 2015, 0,994 – za rok 2016, 1,02 – za rok 2017, 1,016 – za rok 2018, 1,023 – za rok 2019, 1,034 za  rok 2020, 1,051 – za rok 2021, 1,144 – za rok 2022 oraz 1,114 – za rok 2023) za 1 m2 powierzchni rocznie (netto)  + VAT 23%   + podatek od nieruchomości

Określona stawka podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą  1 marca danego roku.

Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto:          ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 31 marca za cały rok z góry.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia 18 kwietnia 2024 roku do dnia 09 maja 2024 roku, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl oraz w BIP Wieprz.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, pokój nr 14, tel. 33 8755118 wew. 16.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO