Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wieprz, dnia 03 sierpnia 2023 r.

Wójt Gminy

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zmian.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 67 ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zmian.) nastąpi w trybie bezprzetargowym.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Część nieruchomości pozostającej własnością Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, powiat wadowicki, składającej się z działki nr 5814/10 o pow. 0,0148 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00080847/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej częścią budynku mieszkalnego stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.

Według ewidencji gruntów  działka nr 5814/10 sklasyfikowana jako: BTereny mieszkaniowe.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Przedmiotowa nieruchomość składająca się z działki ewid. nr 5814/10 o pow. 0,0148 ha, położona jest strefie centralnej  przy ulicy Kościelnej w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, woj. małopolskie w odległości około 5 km do miejscowości Andrychów i około 18 km do centrum Wadowic (miasta powiatowego). Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę. Okolica cicha i spokojna. Teren płaski, zbliżony do wąskiego prostokąta, znajdujący się w środku innej nieruchomości z którą stanowi całość gospodarczą, zabudowaną częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nie podlegał wycenie. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną  o nawierzchni asfaltowej ul. Kościelną. Nieruchomość częściowo uzbrojona.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018  Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)  zmienionej uchwałą nr Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2020 poz 6845 z dnia 06.11.2020),  zmienionej uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021 r. DZ. URZ. WOJ. z 2021 poz 5840 z dnia 22.10.2021) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 lipca 2022 r. DZ. URZ. WOJ. z 2022 poz 5135 z dnia 25.07.2022) nieruchomośćobjęta jest ustaleniami: 

–   tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol 6MU.54)

–   tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej (symbol 6KDL.4)

–   tereny dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających  8 m                             

    (symbol 6KDW1.14)

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 5814/10 o pow. 0,0148 ha wynosi:  7.500,00 złotych brutto,

Słownie: siedem  tysięcy pięćset złotych brutto

zawiera podatek VAT zgodnie  z obowiązującą stawką tj.  23%.  

W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie  o nabycie w/w nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości. Osoby w/w korzystają  z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz   w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 03 sierpnia 2023 r. do dnia 24 sierpnia 2023 r. w BIP – Gminy Wieprz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz,  ul. Centralna 5, pokój nr 14, tel. 33 87-55-118 wew. 16.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy