Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Wójt Gminy Zduńska Wola ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Ogrodzisku, gmina Zduńska Wola

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zduńska Wola ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Ogrodzisku, gmina Zduńska Wola

WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
położonego w Ogrodzisku, gmina Zduńska Wola, powiat zduńskowolski, woj. łódzkie z przeznaczeniem
na działalność usługowo-gastronomiczną.


1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego – budynku świetlicy wiejskiej, położonego na
działce oznaczonej nr ewid. 131/5 we wsi Ogrodzisko, gmina Zduńska Wola, dla której w Sądzie
Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest księga wieczysta nr SR1Z/00017493/3, wolna od
obciążeń. Przedmiotem najmu jest parterowy budynek o powierzchni użytkowej 442,10 m2,
wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
2. Dla działki, na której zlokalizowany jest przedmiot najmu brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zduńska Wola, zgodnie z którym przedmiotowa
nieruchomość jest zlokalizowana jako tereny usług.
3. Najem będzie obowiązywał na okres 3 lat.
4. Wywoławczy miesięczny czynsz netto wynosi 3490,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 35,00 zł. Do
czynszu należy doliczyć należny podatek VAT 23%. Czynsz płatny będzie z góry do dnia 10-go
każdego miesiąca i nie obejmuje on opłat za media oraz podatku od nieruchomości.
5. Wykaz podano do publicznej wiadomości na 21 dni począwszy od dnia 20.12.2021 r.
6. Przetarg na najem lokalu określonego powyżej odbędzie się w dniu 11.10.2022 r.
o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, pokój nr 24, II piętro.
7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł przelewem na
konto Urzędu Gminy Zduńska Wola: 82 1240 3305 1111 0000 2933 7473 Bank Pekao S.A. I oddział
w Zduńskiej Woli z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie
Urzędu Gminy Zduńska Wola, najpóźniej w dniu 06.10.2022 r., pod rygorem uznania, że
warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
8. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek: „przetarg na najem lokalu w Ogrodzisku”.
9. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej
jedno postąpienie.
10. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet czynszu
najmu, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od
zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy w wyznaczonym przez Wynajmującego terminie. Wzór umowy stanowi
załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
11. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu
lokalu użytkowego.
12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty po spełnieniu wymogów:
1) wpłata wadium w określonym wyżej terminie i kwocie,
2) okazanie przed przetargiem dokumentu tożsamości oraz w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej przekazanie komisji przetargowej aktualnych wypisów, odpisów dokumentów wraz
ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentacji,
3) zapoznanie się z warunkami przetargu oraz ze stanem lokalu użytkowego i złożenie stosownych
oświadczeń.
13. Wójt Gminy Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
14. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska
Wola, tel. (43) 825-33-87
15. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz opublikowane
w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola www.gminazdunskawola.pl
Zduńska Wola, dn. 07.09.2022 r.

Wójt Gminy
Henryk Staniucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości