Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wójt Gminy Zduńska Wola ogłasza III przetarg ustny nieograniczony a sprzedaż działki położonej w Czechach, gmina Zduńska Wola

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zduńska Wola ogłasza III przetarg ustny nieograniczony a sprzedaż działki położonej w Czechach, gmina Zduńska Wola

WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA
OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI
położonej w Czechach, gmina Zduńska Wola, powiat zduńskowolski, woj. łódzkie.


1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości wymienionej wyżej, w tabeli.
2. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 17.02.2022 r. W terminie od 17.02.2022 r. do
31.03.2022 r. włącznie wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) – wniosków nie złożono.
Pierwszy przetarg odbył się 26.05.2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbył
się 30.08.2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
3. W sąsiedztwie nieruchomości występuje sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna.
4. W księdze wieczystej KW nr SR1Z/00028588/6 nie znajdują się żadne obciążenia. Ponadto nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie ma żadnych zobowiązań i ograniczeń.
5. Przetarg na sprzedaż nieruchomości podanej powyżej odbędzie się w dniu 22.11.2022 r. o godz.
11.00 w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, pokój nr 24, II piętro.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości
przelewem na konto Urzędu Gminy Zduńska Wola: 82 1240 3305 1111 0000 2933 7473 Bank
Pekao S.A. I oddział w Zduńskiej Woli z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne
znalazły się na koncie Urzędu Gminy Zduńska Wola, najpóźniej w dniu 18.11.2022 r. pod
rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
7. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki,
której ono dotyczy.
8. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej
jedno postąpienie.
9. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia,
pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia
przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od
zawarcia umowy notarialnej.
10. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
 dowód wpłaty wadium,
 osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby,
pełnomocnictwo notarialne,
 osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające
wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących
podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,Strona 2 z 2
 małżonkowie – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka,
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
11. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2016 poz. 1061 ze zm.).
12. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
13. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych.
14. Wójt Gminy Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
15. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska
Wola, tel. (43) 825-33-87
16. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz opublikowane
w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola www.gminazdunskawola.pl

Zduńska Wola, dn. 17.10.2022 r.
Wójt Gminy
Henryk Staniucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie