Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Wójt Gminy Żołynia ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Żołynia ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

Żołynia, dnia 9.08.2023r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

Przedmiotem przetargu są niżej opisane nieruchomości wyszczególnione w wykazie z dnia 07.07.2023r..

L.p.Obręb/ położenieNr ewidencyjny Działki(nieruchomości)Nr Księgi WieczystejUżytki/ Powierzchnia/haPowierzchnia Ogółem w ha Cena (zł)   Wadium (zł)
1.Smolarzyny736/169182/4Lzr-Ps VI 0,270,2712000012000
2.Smolarzyny76443308/6Ps VI 0,070,07300003000

*Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

1. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 736/1  zlokalizowana jest obszarze oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej. Działka o kształcie nieregularnym. Teren zbliżony do płaskiego. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka położona w dobrej lokalizacji.  Uzbrojenie: wodociąg, gazociąg, energia elektryczna. Sposób i termin zagospodarowania – brak.

2.  Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 764 zlokalizowana jest obszarze oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej. Działka o kształcie regularnym. Teren zbliżony do płaskiego. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i użytki rolne. Działka położona w dobrej lokalizacji.  Uzbrojenie: energia elektryczna. Sposób i termin zagospodarowania –brak.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia  8.09.2023r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom  którzy przetargu  nie wygrali zostanie zwrócone. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od  zawarcia stosownej umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się  12 września 2023r. o godz. 930 w sali 201 Urzędu Gminy w Żołyni.

Termin do złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20.06.2023 r. zgodnie z wywieszonym wykazem.

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości ponosi strona kupująca. Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28  wew. 104.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. w dniach od 09.08.2023r. do 8.09.2022 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

PIOTR DUDEK     

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO