Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Wójt Gminy Żołynia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żołynia i przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Żołynia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żołynia i przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Żołynia, dnia 20.12.2022r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żołynia i przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

L.p.Obręb/ położenieNr ewidencyjny Działki(nieruchomości)Nr Księgi WieczystejPowierzchnia/użytki/haPowierzchnia Ogółem w ha Cena (zł)    
1.Brzóza Stadnicka1580/843376/3Ps IV 0,00510,00511800
  1. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 1580/8 zlokalizowana jest obszarze zabudowy mieszkaniowo usługowej o symbolu MU. Sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, droga powiatowa oraz zabudowa usługowa. Działka położona w dobrej lokalizacji. Uzbrojenie: kanalizacja sanitarna. Sposób zagospodarowania – nie określa się. Termin zagospodarowania – nie określa się.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje o nieruchomości podanej w ww. wykazie można uzyskać
w pok. 104 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem (17) 224 30 28 (wew. 104).

Żołynia, dnia 20.12.2022 r.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. w dniach od 20 grudnia 2022 r.
do 10 stycznia 2023r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

                  PIOTR DUDEK 

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.