Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
Wójta Gminy Krokowa ogłasza wykaz  nieruchomości położonej w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krokowa ogłasza wykaz  nieruchomości położonej w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 03 sierpnia 2022

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa

przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Wójt Gminy Krokowa działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z póżn.zm.) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następującą nieruchomość:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  KWGD2W/00016604/3    Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie
NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  część działki nr 48/4 i część działki nr  48/3
OBRĘBJeldzino
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 0.6500ha (RIIIb)  
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIprzedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne (ze wskazaniem na działalność w zakresie pszczelarstwa).
OPIS NIERUCHOMOŚCIzgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działki nr 48/3 i 48/4 ob. Jeldzino, posiadają użytek RIIIb
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI w MPZPdla nieruchomości oznaczonej nr działki 48/3 i 48/4 ob. Jeldzino brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
CZYNSZ dzierżawny  Roczny – 4,62 dt pszenicy płatny w dwóch ratach: I rata – do dnia 31 marca każdego roku, (wartość 1 dt pszenicy ustala się w oparciu  o obwieszczenie Prezesa GUS średniej krajowej ceny skupu pszenicy za II półrocze roku poprzedzającego), II rata – do dnia 15 września  każdego roku, (wartość 1 dt pszenicy ustala się w oparciu o obwieszczenie Prezesa GUS średniej krajowej ceny skupu pszenicy za I półrocze roku bieżącego).  
DODATKOWE OPŁATY Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.
TERMIN TRWANIA UMOWY  przedmiot nieruchomości zostanie oddany w dzierżawę z dniem zawarcia umowy dzierżawy – na okres do 3 lat.
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawyzgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Krokowa
RODOklauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

               Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29  oraz  na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038,  od  dnia 04.08.2022 r. do  dnia 25.08.2022 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1