Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583

OGŁOSZENIE

WYCIĄG

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kopaczowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 62/3, AM-1 o powierzchni 0,2284 ha, obręb 022503_5.0012 Kopaczów, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, opis użytku – łąki trwałe ŁIV oraz sady S-PsIII, stanowiącej własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze JG1Z/00049800/4.

Cena wywoławcza nieruchomości – 61 700,00 zł, wadium – 6 200,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 5 sierpnia 2002 r. wyżej opisana nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

-MR1 – tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy.

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 2 października 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29 pokój nr 7 (I piętro).

Wadium płatne w terminie do dnia 26 września 2023 r.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej tut. urzędu: http://bogatynia.pl, zakładka: Dla mieszkańca/ Nieruchomości, w BIP-ie: http://bip.bogatynia.pl/, zakładka: Ogłoszenia/Nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego ul. 1 Maja 29, pok. nr 6,
tel. 75 77 25 343.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO