Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564

OGŁOSZENIE

WYCIĄG

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Działoszynie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 965/14, AM-2 o powierzchni 0,2444 ha, obręb 022503_5.0011 Działoszyn, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, opis użytku – grunty rolne zabudowane Br-RIIIa, stanowiącej własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze JG1Z/00015717.

Cena wywoławcza nieruchomości – 62 800,00 zł, wadium – 6 300,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XLVIIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 5 sierpnia 2002 r. wyżej opisana nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

– tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo – produkcyjnej o rozproszonych
układach zabudowy (symbol MR5.1)

– tereny gruntów rolnych – minimalny fragment działki (symbol RP2)

– tereny dróg/ulic pieszo-jezdnych- minimalny fragment działki (symbol Kpj).

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29 pokój nr 7 (I piętro).

Wadium płatne w terminie do dnia 22 września 2023 r.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej tut. urzędu: http://bogatynia.pl, zakładka: Dla mieszkańca/ Nieruchomości, w BIP-ie: http://bip.bogatynia.pl/, zakładka: Ogłoszenia/Nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego ul. 1 Maja 29, pok. nr 6,
tel. 75 77 25 343.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.