Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
Wyciąg z ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia

PPG.6840.10.2023 Liszki, dnia 07 września 2023 roku

Wyciąg z ogłoszenia

Wójt Gminy Liszki

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy położonej w miejscowości Chrosna, gmina Liszki, oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr 272/4 o pow. 0,0824ha objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00027077/5.

Cena wywoławcza wynosi: 133.600,00 zł brutto

(słownie: sto trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych 00/100)

Wadium wynosi: 20.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku o godzinie 12:00 w budynku GOPS znajdującym się przy ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki (obok OSP Liszki).

Wadium w wysokości 20.000,00 zł, uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu, przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 6 października 2023 rokuna rachunek bankowy Urzędu Gminy Liszki nr 71 8591 0007 0210 0000 0068 0014 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Liszkach.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla sołectw: Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary zatwierdzonym Uchwałą XII/87/07 Rady Gminy Liszki z dnia 13.09.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 777, poz. 5114) zmienionym uchwałą Nr LVI/550/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 08.11.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 06.12.2010 r. Nr 645, poz. 5308) zmienionym uchwałą Nr XXII/181/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20.09.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 11.10.2012 r. poz. 4997). działka nr 272/4 położona w miejscowości Chrosna znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MU1/L.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dział III i IV księgi wieczystej KR1K/00027077/5 jest wolny od wpisów.

Sprzedaż nieruchomości dokonywana jest za uprzednią zgodą Rady Gminy Liszki wyrażoną w uchwale nr XLVI/688/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Terminu zagospodarowania nieruchomości: nie określono

Pełna treść niniejszego ogłoszenia zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Liszkach znajdującym się przy ul. Mały Rynek 18, 32-060 Liszki, I piętro, oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liszki https://bip.malopolska.pl/ugliszki w zakładce GEODEZJA/SPRZEDAŻ DZIAŁEK GMINNYCHi na stronie internetowej www.liszki.plw zakładce Aktualności/Sprzedaż działek gminnych.

Informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego i Geodezji Urzędu Gminy w Liszkach ,

ul. Mały Rynek 18, I piętro, pok. nr 3 , tel. 12-257-65-57.

Wójt Gminy Liszki

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.