Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Nidzica, 26 lipca 2023 r.

GMKR.6840.41.2022

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie 4 m. Nidzica,
KW OL1N/00014308/2, oznaczona jako działka numer 263/86 o pow. 0,0988 ha, opis użytku Bp.

Cena wywoławcza nieruchomości 105 288,00 zł (sto pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 688,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100);

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 08 września 2023 r.) w wysokości 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się dnia 14 września 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia
o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 08 września 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO