Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Nidzica, 21 lipca 2023 r.

GMKR.6840.21.2020

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 2 m. Nidzica,
KW OL1N/00009605/6, oznaczone jako działki numer:

  1. 200/5 o pow. 0,1202 ha, opis użytku: RIVb;
  2. 200/6 o pow. 0,1191 ha, opis użytku: RIVb 0,0466 ha, RV 0,0725 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości:

1. działka nr 200/5 – 98 000,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 18 325,20 zł (osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 20/100);

2. działka nr 200/6 – 97 000,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 18 138,21 zł (osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 21/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 31 sierpnia 2023 r.) w wysokości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Przetarg odbędzie się dnia 05 września 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia
o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 31 sierpnia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO