Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Nidzica, 03 sierpnia 2023 r.

GMKR.6840.26.2022

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczone jako działki numer:

  1. 166/26 o pow. 0,1064 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009606/3 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 24/100 części w działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026772/2;
  2. 166/29 o pow. 0,1197 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009606/3 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 27/100 części w działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026772/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 166/30 wynosi:

1. działka nr 166/26 – 118 941,00 zł (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 241,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100);

2. działka nr 166/29 – 133 455,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 24 955,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 07 września 2023 r.) w wysokości: 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100) dla działki nr 166/26 oraz 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) dla działki nr 166/29 – osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Przetarg odbędzie się dnia 13 września 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia
o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 07 września 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO