Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Nidzica, 22 lutego 2023 r.

GMKR.6840.45.2022

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica

Przedmiotem przetargu jest lokal niemieszkalny nr 3 (po byłej świetlicy) o powierzchni użytkowej 89,50 m2, składający się z 2-pomieszczeń, dla którego Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00022882/8 wraz z udziałem wynoszącym 252/1000 części w nieruchomości wspólnej budynku i działce nr 74/3 o pow. 728 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00017786/7, opis użytku – B tereny mieszkaniowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 23 marca 2023 r.) w wysokości 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się dnia 29 marca 2023 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy > Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz),
pok. nr 18 lub telefonicznie pod nr 89 625 07 44.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy