Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O KOLEJNYM (TRZECIM) PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O KOLEJNYM (TRZECIM) PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Nidzica, 20 września 2023 r.

GMKR.6840.26.2022

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O KOLEJNYM (TRZECIM) PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczona jako działka numer 166/26 o pow. 0,1064 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00009606/3 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 24/100 części w działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026772/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 166/30 wynosi118 941,00 zł
(sto osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 00/100), w tym podatek VAT 23%
w kwocie 22 241,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 19 października 2023 r.) w wysokości: 17 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 25 października 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia
o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 19 października 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu