Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Nidzica, 21 lipca 2022 r.

GMKR.6840.20.2020                                                                                  

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczona jako działka nr 488 o pow. 0,3512 ha, opis użytku: ŁV 0,2103 ha, PsVI 0,0408 ha, RV 0,0919 ha, RVI 0,0082 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze OL1N/00008106/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 105 000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych 00/100), w tym    podatek VAT 23% w kwocie 19 634,15 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 15/100).

Zaliczka (wniesiona w pieniądzu do dnia 25 sierpnia 2022 r.) w wysokości 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

Rokowania odbędą się dnia 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem  89 625 07 44 do dnia 25 sierpnia 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.