Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7563
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

GMKR.6840.21.2020

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

GMINY NIDZICA.

Przedmiotem rokowań są niezabudowane nieruchomości, położone w obrębie 2 m. Nidzica,
KW OL1N/00009605/6, oznaczone jako działki numer:

  1. 200/5 o pow. 0,1202 ha, opis użytku: RIVb;
  2. 200/6 o pow. 0,1191 ha, opis użytku: RIVb 0,0466 ha, RV 0,0725 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

1. działka nr 200/5 – 77 000,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek
VAT 23% w kwocie 14 398,37 zł (czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100);

2. działka nr 200/6 – 76 000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), w tym podatek
VAT 23% w kwocie 14 211,38 zł (czternaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 38/100).

Zaliczka (wniesiona w pieniądzu do dnia 13 października 2023 r.) w wysokości 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych 00/100) osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie działki nr 200/5 lub 200/6 położonej w obrębie 2
m. Nidzica
” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (pokój nr 1 – Biuro Obsługi Klienta) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2023 r. do godz. 1500.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób zapłaty;
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie, zgłoszenie winno być podpisane przez obojga małżonków.

Rokowania odbędą się dnia 19 października 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 13 października 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.