Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O TRZECICH ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O TRZECICH ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

Nidzica, 27 lutego 2023 r.

GMKR.6840.23.2014

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O TRZECICH ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

GMINY NIDZICA.

Przedmiotem trzecich rokowań są niezabudowane nieruchomości, położone w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczone jako działki numer:

 1. 447/1 o pow. 0,1264 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 131/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1.
 2. 447/2 o pow. 0,1394 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 145/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 447/11 wynosi:

 1. działka nr 447/1 – 99 900,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100),
  w tym podatek VAT 23% w kwocie 18 680,49 zł (osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 49/100);
 2. działka nr 447/2 – 109 300,00 zł (sto dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 20 438,21 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 21/100).

Zaliczka (wniesiona w pieniądzu do dnia 30 marca 2023 r.) w wysokości 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100) osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie działki nr 447/1 lub 447/2 położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (pokój nr 1 – Biuro Obsługi Klienta) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 1500.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. proponowaną cenę i sposób zapłaty;
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie, zgłoszenie winno być podpisane przez obojga małżonków.

Rokowania odbędą się dnia 04 kwietnia 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 30 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy