Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 422/2023

Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 26 lipca 2023 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

położonej przy ul. Turkusowej w Świnoujściu Przytór

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 653/12 o pow.0,0997 ha przy ul. Turkusowejw obrębie 0018 Przytór miasto Świnoujście,objętej księgą wieczystą KW Nr SZ1W/00054984/9.
Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
38 MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 września 2023 roku o godz.9.00 – w Sali nr 130,

siedziba Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego Nr 1/5.

Cena wywoławcza netto: 350 000,00zł słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł

Wadium w wysokości: 25 000,00zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym że postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

UWAGA! Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży, obecnie stawka podatku wynosi 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest w szczególności:

wniesienie kwoty wadium na konto depozytów w Pekao SA Urzędu Miasta Świnoujście, numer rachunku:

27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 – z zaznaczeniem której nieruchomości (nr działki obręb) dotyczy wpłata
-do dnia 28 sierpnia 2023 r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na wskazane konto.

Zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta Świnoujście http://www.swinoujscie.pl – w zakładce MENU/ DLA INWESTORÓW / NIERUCHOMOŚCI DO PRZETARGU,
w Biuletynie Informacji Publicznej. Pełna treść ogłoszenia została również wywieszona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, piętro II.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 91 321-30-65

w dniach od poniedziałku do piątku w godz.7.30- 14.30,

e-mail wen@um.swinoujscie.pl.

2023-07-26

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ