Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

03.10.2023

Ogłoszeń w bazie:

4922

OGŁOSZENIE

Wykaz

Wywieszono na tablicy urzędowej dnia: 8 lutego 2023r.

Zdjęto z tablicy urzędowej dnia: 1 marca 2023r.

Świętochłowice, dn.: 8 lutego 2023r.

MK.7125.1.2023.JD

Nr dok.: 6610.2023

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z póź.zm.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

KW Nr KA1C/00018589/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G.1706.

2) powierzchnia nieruchomości:

34/1000 we współwłasności działki o numerze ewidencyjnym: 1644/14 o powierzchni 1 334m2

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,80m2 wraz z piwnicą o powierzchni 9,10m2

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 1 usytuowany w segmencie nr 11 budynku mieszkalnym nr 11-11a-11b, położony w Świętochłowicach przy ul. Wiśniowej, sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 34/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu lub dotychczasowego właściciela nieruchomości;

– działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1644/14 o powierzchni 1 334m2

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena nieruchomości:

151 114,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czternaście złotych, 00/100)

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Zielonogórski ogłasza I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

OGŁOSZENIE