Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007

OGŁOSZENIE

Wykaz

Świętochłowice, dnia 09 sierpnia 2023 r.

MK.6840.37.2023.KKK

eDok.: 27340.2023.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: KW nr KA1C/00007895/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka o numerze ewidencyjnym: 3116/175, jednostka rejestrowa G.125, obręb Chropaczów (0001), położona w rejonie granicy z m. Bytom
  i m. Ruda Śląska, stanowiąca własność Gminy Świętochłowice.
 1. Powierzchnia nieruchomości: 3,7749 ha (37 749 m2).
 1. Opis nieruchomości:

Działka zlokalizowana w północno-zachodniej części miasta. Otoczenie stanowi nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane porośnięte roślinnością (roślinność trawiasta, drzewa). W niedalekiej odległości znajdują się schrony bojowe należące do Obszaru Warownego Śląsk. Działka charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością lokalizacyjną i inwestycyjną. Działka gruntowa, niezabudowana, w zdecydowanej większości porośnięta roślinnością trawiastą. Fragmentarycznie działka porośnięta drzewami. Działka posiada kształt nieregularny zbliżony do trapezu prostokątnego. Działka lekko pochylona w kierunku północno- wschodnim. Kształt umożliwia wykorzystanie zgodnie z MPZP. Działka nieuzbrojona. W sąsiedztwie przebiega sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

Wraz ze sprzedażą części przedmiotowej nieruchomości Gmina Świętochłowice ustanowi odpłatną służebność przechodu i przejazdu na części działki o numerze 3116/176 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 3116/175.

 1. Obciążenia nieruchomości: wdziale III księgi wieczystej KA1C/00007895/3 widnieją dwa wpisy: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością oraz inny wpis.Dział IV wolny jest wpisów.
 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: na dzień publikacji niniejszego wykazu, część nieruchomości podlegająca sprzedaży objęta jest umową dzierżawy.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z Uchwałą
  nr LXXII/573/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26.06.2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe przyjętego Uchwałą nr V/39/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami – działka oznaczona jest w ww. mpzp jednostką L2.38MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Dz.U. Województwa Śląskiego z dnia 07 lipca 2023 r., poz. 5449).
 1. Cena zbycia nieruchomości: 8.900.000,00 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) netto. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży części nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczone jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności prawa przechodu i przejazdu w wysokości 43.562,00 zł netto. Do wynagrodzenia za ustanowienie służebności doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia
i ustanowienia służebności.

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 1. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 1. Zasady aktualizacji opłat:nie dotyczy.
 1. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Infopublikatorze.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego
tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 112, tel. 32/3491-932.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice

I Z-ca Prezydenta Miasta

/-/ Sławomir Pośpiech

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy