Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564

OGŁOSZENIE

Wykaz

Świętochłowice,

MK.6840.46.2023.DZ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

KW Nr KA1C/00015232/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg
Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G.1710

2) powierzchnia nieruchomości:

71/1000 we współwłasności działek o numerach ewidencyjnych: 1095/33, 1093/35, 1091/35, 1040/33 o wspólnej powierzchni 1 654 m2

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,54 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 4,11 m2

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 2 usytuowany w segmencie nr 9 budynku mieszkalnego nr 9-9a, położonego w Świętochłowicach przy ul. Chopina sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 71/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu

lub dotychczasowego właściciela nieruchomości,

– działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1095/33, 1093/35, 1091/35, 1040/33 o łącznej powierzchni 1 654 m2

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena wywoławcza nieruchomości:

    131 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych)

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, najem lub dzierżawę:

sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118,

tel. 32/3491-931.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.