Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690

OGŁOSZENIE

WYKAZ

GN.6840.00012.2023

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), dalej: uogn – Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Cena nieruchomościInformacje dodatkowe
Działka nr 65/18 o pow. 0,1752 ha położona w obrębie ewidencyjnym Sianożęty gmina Ustronie Morskie, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą nr KO1L/00054347/2.
Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość zabudowana budynkiem zakwaterowania turystycznego oraz garażem. Położona w północnej części miejscowości Sianożęty przy ul. Lotniczej 1C. Działka posiada kształt regularny. Leży w terenie w pełni uzbrojonym. Dojazd do nieruchomości dobry.Zgodnie z uchwałą nr XLIII/302/2010 z dnia 2010.10.22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianożęty i części obrębu Bagicz – działka nr 65/18 leży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3KD – tereny dróg publicznych (22m²) oraz 9UT – teren zabudowy usług turystycznych (1729 m²)322.400,00 zł*
Cena nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż wymieniona transakcja nie jest dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) o podatku od towarów i usług.
Należność płatna jednorazowo.
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Koszty notarialne oraz inne opłaty związane z nabyciem własności ponosi Nabywca.

* Cena ustalona została zgodnie z art. 198h ust. 1 pk1) uogn jako 20-krotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Gryfitów 4-6, na stronie internetowej: www.spkolobrzeg.finn.pl, infopublikator.pl oraz na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni.

Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 uogn przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Kołobrzeg, dnia 30 listopada 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy