Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730

OGŁOSZENIE

WYKAZ

RGP.6840.12.2023

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 344 z późn. zm./ oraz wykonując Uchwałę Rady Gminy Świlcza, Nr LXXVI/618/2024 z dnia 11 marca 2024 r.

WÓJT GMINY ŚWILCZA

podaje do publicznej wiadomości, że z gminnego zasobu nieruchomości została przeznaczona do sprzedaży, następująca nieruchomość gruntowa:

 1. Oznaczenie nieruchomości:

według księgi wieczystej: KW RZ1Z/00248418/9 – działka nr 1997/4 obręb Rudna Wielka, o pow. 0,1539 ha, w obrębie 007 Rudna Wielka, sposób korzystania: dr, drogi

według katastru nieruchomości: działka nr 1997/4 o pow. 0,1539 ha, położona w obrębie 0007 Rudna Wielka, sposób korzystania: dr, drogi

 1. Powierzchnia nieruchomości: 0,1539 ha
 2. Opis nieruchomości: Będąca przedmiotem wykazu nieruchomość gruntowa, położona jest
  w Rudnej Wielkiej. Najbliższe otoczenie stanowią użytki rolne, linia kolejowa i zbiornik wodny. Kształt działki jest nieregularny wydłużony. Posiada dojazd drogą gruntową.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rudna Wielka „Dworzysko”, przyjętym uchwałą Nr LXXV/598/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024r. Na rysunku planu działka położona jest w konturze oznaczonym symbolem „1U-P, jako tereny usług lub produkcji i „I-WS”, jako tereny infrastruktury technicznej lub wód powierzchniowych śródlądowych. Nieruchomość nie jest zabudowana i nie jest wyposażona w sieci uzbrojenia terenu, porośnięta jest formą trawiastą, w części wschodniej częściowo zakrzewiona. Teren lekko zaniżony ze spadkiem w kierunku północnym.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,
 2. Cena nieruchomości: 478 506,00 zł netto (+ 23% podatek VAT),
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy,
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
 5. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy,
 6. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy,
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nieruchomość zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, składających się z działek numer 1968/8, 1968/4, 1971/2. 1972/2, 1973/2, 1974, 1975, 1976, 1977/1, 1977/2, 1978/2, 1978/1, 1982, 1983, 1984/1, 1984/2, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990/3, 1990/1, 1993/5, 1993/3, 1944, 1995/1, 1996/1, 1969/8, 1970/2, 1970/3, 1970/1, 1979, 1980, 1981, 1985, 1991, 1992 w obr. 7 Rudna Wielka, stanowiących przedmiot własności jednego podmiotu, stosownie do art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami,
 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami
  : wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu i upływa
  z dniem 5 lipca 2024 r.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza oraz na stronie internetowej Gminy Świlcza (www. bip.swilcza.com.pl) Informację o zamieszczeniu wykazu podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej t.j. infopublikator.pl od dnia 24 maja 2024 r. do dnia 14 czerwca 2024 r.

WÓJT

( – ) mgr inż. Dawid Homa

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości